Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Przetargi

Wrocław, 15 styczen 2018 r.

Dotyczy: przetargu na wymianę oszkleń okien w Kościele św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu

Zamawiający: Diecezja Wrocławsko – Gdańska Kościoła Greckokatolickiego,
pl. Bpa Nankiera 15 a, 50-140 Wrocław

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA:

„Wymianę oszkleń okien w Kościele św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu”

Niniejszym informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Tiffany Ursta s.c.

ul. Kiełbaśnicza 7
50-108 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w oparciu o kryterium „ceny” – 100%.

Oferta Wykonawcy Tiffany Ursta s.c. była jedyną ofertą złożoną w niniejszym przetargu.

Z poważaniem

Ks. Bp Włodzimierz Juszczak

Close Menu