CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Herb i Biografia Jego Ekscelencji Ksiedza Biskupa Włodzimierza Juszczaka

Herb

W trójdzielnym polu tarczy przedstawiono symbolicznie motywy Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Jozafata Męczennika. Są to wezwania pod którymi ustanowiona została Eparchia Wrocławsko-Gdańska. Trzeci motyw to gorejący słup, który jest herbem Zakonu Bazylianów, z którego wywodzi się Władyka Włodzimierz. W idei Podwyższenia Krzyża Św. zastosowano symbol „krzyża podwyższonego”. Cztery stopnie u dołu oznaczają świadectwo czterech Ewangelistów. Forma krzyża nawiązuje do tradycji krzyży bizantyjskich, zawierających tabliczkę z tytułem winy, umieszczoną nad głową Zbawiciela. Barwy pochodzą także z bizantyjskiej symboliki państwowej.


     Pastorał z prawej strony herbu symbolizuje św. Jozafata Kuncewicza. Czerwona barwa pastorału (żezła) nawiązuje do męczeństwa świętego Biskupa. Cztery poprzeczne czarne pasy nawiązują do pasów na omoforionie biskupa i wskazują na jego arcybiskupią godność.


     W środkowym polu herbu został umieszczony bazyliański „stylos”. Herb został umieszczony na mantii ozdobionej porzecznymi pasami, (rodzaj płaszcza-peleryny), która jest elementem charakterystycznym dla wschodniego stroju biskupiego krajów słowiańskich.


     Nad herbem umieszczono insygnia godności biskupiej: wschodnią mitrę biskupią, oraz krzyżujące się pastorał (żezł) i krzyż. Insygnia występują w kolorze złotym. Herb wieńczy kapelusz biskupi zielony z sześcioma chwostami tejże barwy z każdej strony.


     Dewiza biskupia Władyky Włodzimierza Juszczaka, brzmiąca po polsku: „W górę podnieśmy serca”, pochodzi z Liturgii św. Jana Chryzostoma, została umieszczona w dolnej części herbu.

Biografia

J.E. Ks. Biskup Włodzimierz Juszczak urodził się 19 lipca 1957 roku w Legnicy. Ojciec – Bazyli Juszczak, jako kilkunastoletni chłopiec, wraz z rodzicami, w wyniku akcji „Wisła” był wysiedlony z Łemkowszczyzny, z miejscowości Bodnarka (k/ Gorlic) w zielonogórskie. Matka – Iwanna (z domu Tełesnyćka) w 1946 roku wyjechała razem z rodzicami z miejscowości Berezka (k/ Birczy) do Niemiec.W drodze powrotnej z wygnania rodzina dowiedziała się, że w maju 1945 r. wymordowano tam 280 osób wraz z proboszczem ks. Biłykom. W tej sytuacji na jakiś czas zatrzymała się we wsi Rosochata koło Legnicy. Tutaj, w 1947 r. spotkała się z wysiedleńcami z Łemkowszczyzny. Rodzice biskupa Włodzimierza poznali się na ziemiach zachodnich i w 1956 r. przyjęli sakrament małżeństwa. Pierwszy syn – Roman, otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania w parafii greckokatolickiej w Legnicy, w której posługę duszpasterską pełnił wówczas ks. Włodzimierz Hajdukiewicz i został zapisany w księdze ochrzczonych pod numerem pierwszym. Szkołę podstawową Roman Juszczak ukończył w 1972 r. w Rosochatej i w tymże roku rozpoczął naukę w ukraińskim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Wychowawcą jego klasy była Pani Jarosława Kisielewska – wybitny i oddany swej pracy pedagog. Proboszczem legnickiej parafii i duszpasterzem młodzieży był wówczas ks. Mitrat Jan Martyniak – obecnie greckokatolicki Metropolita Przemysko-Warszawski.

Po maturze, 31 sierpnia 1976 r. Roman Juszczak wstąpił do Zakonu ojców Bazylinów, z którymi utrzymywał kontakty jeszcze pod czas nauki w szkole podstawowej. Przyjął imię zakonne Włodzimierz i odbył nowicjat pod duchowym kierownictwem o. Jozafata Romanyka. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 czerwca 1978 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie ukończył w 1983 r. Śluby wieczyste złożył 1 maja 1983 roku. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu. 28 maja tegoż roku z rąk Metropolity Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza przyjął w Legnicy święcenia kapłańskie. Następnie o.W.R.Juszczak pracował jako duszpasterz w otwartej w 1982 r. przez o. Juliana Gbura, parafii w Bartoszycach i w istniejącej od 1957 r. parafii w Asunach (woj. warmińsko – mazurskie). Od 1985 r. obsługiwał także parafię w Ostrym Bardzie, gdzie pierwszym duszpasterzem był ks. Bazyli Oszczypko. W 1984 r. rozpoczął zaoczne studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na fakultecie Prawa Kanonicznego, którą ukończył licencjatem w 1990 r.

W 1989 r. prowincjał o. Wasyl Medwit, obecny Biskup – Egzarcha Kijowsko – Wyszhorodzki powołał go do Monasteru Warszawskiego, aby objął obowiązki magistra nowicjatu i prefekta braci – studentów. Służba o. Włodzimierza w Warszawskim monasterze miała miejsce w czasie, gdy Kościół Greckokatolicki w Ukrainie oraz wszystkich byłych krajach komunistycznych wychodził z podziemia (współczesnych katakumb). Aby podać pomocną dłoń bazyliańskim wspólnotom, które dopiero co wyszły z ukrycia, a tym samym i całemu Kościołowi, postanowiono otworzyć warszawski monaster dla bazyliańskich nowicjuszy i studentów z Ukrainy, Rumunii i Słowacji. Jesienią 1993 r. o. W. Juszczak został przeniesiony do monasteru w Węgorzewie, gdzie objął obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej oraz dziekana olsztyńskiego. W Węgorzewie nie przebywa jednak długo. Po podniesieniu o. Wasylija Medwita do godności biskupa, od lipca 1994 roku przejmuje obowiązki protoihumena (prowincjała) bazyliańskiej wspólnoty w Polsce i wraca do Warszawy.

Korzystając z pomocy o. Jozafata Romanyka, o. Melecjusza Biłyńskiego, o. Marka Skórki, jak również braci zakonnych zajmuje się studentami, życiem całej prowincji, jednocześnie wykonując obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej w Warszawie. Ze szczególną uwagą zajmuje się oddanymi w 1996 r. przez państwowa administrację, bazyliańskim monasterem i cerkwią na Zasaniu w Przemyślu mając tu oddanego współpracownika w osobie przełożonego o. Tymoteusza Fesza. Dnia 24 kwietnia 1999 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, o. Włodzimierz Roman Juszczak został mianowany biskupem Eparchii Wrocławsko – Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Chirotonia i ingres odbyły się 19 czerwca 1999 roku. Siedzibą biskupa jest Wrocław.

Close Menu